Spuit 12 op 30 aug. en 2 sept.

Frysktalich hilarysk kabaretprogramma

Krijt Wytmarsum de 12de fontein fan Fryslân?

Wa binne Sjouke, Saapke, Benny en de buorfrou?

Wat is der mis mei ús digitale wrâld?

Hoe komt Beppe de dei troch?

Moatte wy noch merke fiere?

Hokker rol spylje Menno, Gysbert en Pim?

In humoristyske en ferrassende blik op it hjoeddeiske libben!

Meitsje dit mei! Mis dit net! Komt dat sjen!

Spilers: Aagje en Henk Waterlander, Coby Yntema en Freddie Reijenga

 

Wannear:          

Tongerdei te jûn 30 augustus 2018 oanfang 20.00 uur

Snein te middei 2 september 2018 oanfang 16.00 uur

Wêr:                    

Yn de grutte seal fan De Gekroonde Roskam

Entree:                

10 euro (kaarten binne te keap oan ‘e doar)

 

Reserveer nu kaarten via spuit12cabaret@gmail.com